[1]
Mary, S. et al. 2017. Impact of grafting type on Esca foliar symptoms. OENO One. 51, 3 (Jun. 2017). DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.2016.50.4.1408.