[1]
GALET, P. 1970. La production mondiale des vins. OENO One. 4, 1 (Mar. 1970), 7–30. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.1970.4.1.1974.