[1]
GALETP. 1. La production mondiale des vins. OENO One. 7, 2 (1), 69-77. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.1973.7.2.2077.