[1]
GALET, P. 1974. La production mondiale des vins. OENO One. 8, 2 (Jun. 1974), 91–108. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.1974.8.2.2096.