[1]
Theocharis, S., Nikolaou, N., Zioziou, E., Kyraleou, M., Kallithraka, S., Kotseridis, Y. and Koundouras, S. 2021. Effects of post-veraison irrigation on the phenolic composition of <i>Vitis vinifera</i> L. cv. ‘Xinomavro’ grapes. OENO One. 55, 3 (Aug. 2021), 173–189. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.3.4706.