[1]
Payan, C. et al. 2023. Wine acidification methods: a review. OENO One. 57, 3 (Aug. 2023), 113–126. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.2023.57.3.7476.