[1]
Volchok, A., Rozhkova, A., Zorov, I., Shcherbakov, S. and Sinitsyn, A. 2015. Production of fruit wines using novel enzyme preparations. OENO One. 49, 3 (Sep. 2015), 205-215. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.2015.49.3.80.