[1]
Bisson, J. 2003. About wild vine plants. OENO One. 37, 4 (Dec. 2003), 261–266. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.2003.37.4.956.