[1]
Zioziou, E., Tavernaraki, N. and Nikolaou, N. 2002. Effects of growth retardant application on grape quality of « Mavrodafni » grapevine variety. OENO One. 36, 2 (Jun. 2002), 103–106. DOI:https://doi.org/10.20870/oeno-one.2002.36.2.976.