(1)
Zhang, K.; Yuan, L.; Li, Q.; Wang, R.; Zhang, Z.-Z. Comparison of the Anthocyanins Composition of Five Wine-Making Grape Cultivars Cultivated in the Wujiaqu Area of Xinjiang, China. OENO One 2019, 53.