(1)
Volchok, A.; Rozhkova, A.; Zorov, I.; Shcherbakov, S.; Sinitsyn, A. Production of Fruit Wines Using Novel Enzyme Preparations. OENO One 2015, 49, 205-215.