GALET, P. (1970). La production mondiale des vins. OENO One, 4(1), 7–30. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1970.4.1.1974