GALETP. (1972). La production mondiale des vins. OENO One, 6(2), 105-125. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1972.6.2.2055