GALETP. (1972). La production mondiale des vins. OENO One, 6(4), 341-355. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1972.6.4.2067