GALET, P. (2016). La production mondiale des vins. OENO One, 7(2), 69–77. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1973.7.2.2077