GALETP. (1974). La production mondiale des vins. OENO One, 8(1), 1-20. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1974.8.1.2092