GALET, P. (1974). La production mondiale des vins. OENO One, 8(2), 91–108. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1974.8.2.2096