Zhang, K., Yuan, L., Li, Q., Wang, R., & Zhang, Z.-Z. (2019). Comparison of the anthocyanins composition of five wine-making grape cultivars cultivated in the Wujiaqu area of Xinjiang, China. OENO One, 53(3). https://doi.org/10.20870/oeno-one.2019.53.3.2460