Volchok, A., Rozhkova, A., Zorov, I., Shcherbakov, S., & Sinitsyn, A. (2015). Production of fruit wines using novel enzyme preparations. OENO One, 49(3), 205-215. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2015.49.3.80