VOLCHOK, A.; ROZHKOVA, A.; ZOROV, I.; SHCHERBAKOV, S.; SINITSYN, A. Production of fruit wines using novel enzyme preparations. OENO One, v. 49, n. 3, p. 205-215, 30 Sep. 2015.