GALET, Pierre. 1970. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 4 (1):7-30. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1970.4.1.1974.