GALET, Pierre. 1970. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 4 (2), 97-122. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1970.4.2.1979.