GALET, Pierre. 1972. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 6 (2), 105-25. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1972.6.2.2055.