GALET, Pierre. 1972. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 6 (4), 341-55. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1972.6.4.2067.