GALET, Pierre. 1. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 7 (2), 69-77. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1973.7.2.2077.