GALET, Pierre. 2016. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 7 (2):69-77. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1973.7.2.2077.