GALET, Pierre. 1974. “La Production Mondiale Des Vins”. OENO One 8 (2):91-108. https://doi.org/10.20870/oeno-one.1974.8.2.2096.