Zhang, Ke, Lin Yuan, Qian Li, Rui Wang, and Zhen-Zhen Zhang. 2019. “Comparison of the Anthocyanins Composition of Five Wine-Making Grape Cultivars Cultivated in the Wujiaqu Area of Xinjiang, China”. OENO One 53 (3). https://doi.org/10.20870/oeno-one.2019.53.3.2460.