Taskos, Dimitrios, Eleftheria Zioziou, Nikolaos Nikolaou, Georgios Doupis, and Stefanos Koundouras. 2020. “Carbon Isotope Natural Abundance (δ<sup>13</sup≫C) in Grapevine Organs Is Modulated by Both Water and Nitrogen Supply”. OENO One 54 (4):1183-99. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2020.54.4.3600.