Theocharis, Seraphim, Nikolaos Nikolaou, Eleftheria Zioziou, Maria Kyraleou, Stamatina Kallithraka, Yorgos Kotseridis, and Stefanos Koundouras. 2021. “Effects of Post-Veraison Irrigation on the Phenolic Composition of <i>Vitis vinifera< i> L. Cv. ‘Xinomavro’ Grapes”. OENO One 55 (3):173-89. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.3.4706.