Meggio, Franco. 2022. “ France”. OENO One 56 (2):353-73. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2022.56.2.5438.