Volchok, Anastasia, Alexandra Rozhkova, Ivan Zorov, Sergey Shcherbakov, and Arkady Sinitsyn. 2015. “Production of Fruit Wines Using Novel Enzyme Preparations”. OENO One 49 (3), 205-15. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2015.49.3.80.