Zioziou, Eleftheria, Nektarios Tavernaraki, and Nikolaos Nikolaou. 2002. “Effects of Growth Retardant Application on Grape Quality of « Mavrodafni » Grapevine Variety”. OENO One 36 (2):103-6. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2002.36.2.976.