Mary, S. (2017) “Impact of grafting type on Esca foliar symptoms”, OENO One, 51(3). doi: 10.20870/oeno-one.2016.50.4.1408.