Theocharis, S., Nikolaou, N., Zioziou, E., Kyraleou, M., Kallithraka, S., Kotseridis, Y. and Koundouras, S. (2021) “Effects of post-veraison irrigation on the phenolic composition of <i>Vitis vinifera</i> L. cv. ‘Xinomavro’ grapes”, OENO One, 55(3), pp. 173–189. doi: 10.20870/oeno-one.2021.55.3.4706.