Volchok, A., Rozhkova, A., Zorov, I., Shcherbakov, S. and Sinitsyn, A. (2015) “Production of fruit wines using novel enzyme preparations”, OENO One, 49(3), pp. 205-215. doi: 10.20870/oeno-one.2015.49.3.80.