Kyraleou, M. (2015) “Effect of vine training system on the phenolic composition of red grapes (<em>Vitis vinifera</em> L. cv. Xinomavro)”, OENO One, 49(1), pp. 71–84. doi: 10.20870/oeno-one.2015.49.2.92.