VolchokA., RozhkovaA., ZorovI., ShcherbakovS., and SinitsynA. “Production of Fruit Wines Using Novel Enzyme Preparations”. OENO One, Vol. 49, no. 3, Sept. 2015, pp. 205-1, doi:10.20870/oeno-one.2015.49.3.80.