Zhang, Ke, Lin Yuan, Qian Li, Rui Wang, and Zhen-Zhen Zhang. “Comparison of the Anthocyanins Composition of Five Wine-Making Grape Cultivars Cultivated in the Wujiaqu Area of Xinjiang, China”. OENO One 53, no. 3 (August 26, 2019). Accessed October 26, 2021. https://oeno-one.eu/article/view/2460.