Xu, Laichao, School of Food & Wine, Ningxia University, Yinchuan, Ningxia 750021; Wine Institution of Ningxia Region, Yinchuan, Ningxia 750021, China